Venedom: Magic project for everyone / Venedom: projekt magije za svakoga

It was 13 th January. Was it on purpose or not, but that day was Friday. That date was  started the most unique and very mysterious project ˝Venedom˝. It is a school of witchcraft and wizardry. This project was made by bunch of youngsters to get together and have magical time.
Participants were separated into 4 houses. They were separated in the houses by personality test. They will be able to collect points by solving quizzes about magical subjects, winning in competitions, showing great interest in activities etc.

Bilo je to 13og siječnja. Slučajno ili ne, ali taj dan bio je petak. Toga datuma počeli smo s najjedinstvenijim misterioznim projektom Venedom. Škola je to vještaštva i čarobnjaštva. Ovaj projekt pokrenula je skupina mladih kako bi se družili i proveli čarobno vrijeme zajedno.
Sudionici su se podijelili  na četiri kuće. Sama dioba bila po kućama napravljena je nakon testa osobnosti. Tako će sudionici moći skupljati bodove rješavajući kvizove o temama magije, pobjeđujući u natjecanjima, pokazujući velik interes u aktivnostima i slično.

To understand better what exactly ˝Venedom˝ is, I spoke with couple of participants of the project and with its creator.

˝For me ˝Venedom˝ is a second home,˝ Petra Božurić said. She added: ˝My role in this project is to make everyone laugh (laughing), this project is giving a great opportunity to learn something new, to meet young people, to have fun. The best part for me are activities, which getting us together and we are spending useful and great time together

Kako bismo bolje razumjeli što zapravo Venedom jest, razgovarala sam s nekolicinom sudionika projekta i osobom koja je započela sve ovo.

“Za mene je Venedom drugi dom”, rekla je Petra Božurić. Dodala je: “Moja je uloga u ovom projektu da sve nasmijavam (smijeh), a ovaj projekt daje svakom veliku mogućnost učenja nečega novog, upoznavanja vršnjaka i drugih mladih ljudi, te zabavu. Najbolji dio su mi aktivnosti u kojima provodimo vrijeme na koristan način i zabavljamo se.”

Petra is sixteen years old, and it is important for young people her age or even older to have this opportunity to prove their skills in different spheres, to meet other young people and exchange the knowledge’s, thoughts. The project has different age  participants, no limits, started from ten years up to thirty. People are meeting every week, having classes of ˝Magic Art,˝ ˝Dragonology,˝ Astrology, Black and White magic, Fortune Tellings etc. They are having fantasy related games and activities, team buildings, workouts etc.
One of my best experiences“, answered Simbad, eighteen years old boy, when i ask what ˝Venedom˝ is for you.

Petra je šesnaestogodišnjakinja i vrlo je važno mladim ljudima njenih godina, a čak i starijima imati mogućnost za dokazivanjem svojih sposobnosti u raznim sferama, upoznavati druge mlade ljude i razmjenjivati znanja i razmišljanja.  Projekt ima sudionike raznih dobnih skupina, bez ograničenja – počevši od desetogodišnjaka, pa do trideset godina. Sudionici projekta sastaju se svaki tjedan gdje se održavaju predavanja o umjetnosti magije, dragonologiji, astrologiji, bijeloj i crnoj magiji, proricanju sudbine i slično. Igraju se igre bazirane na fantaziji, igre team buildinga, tjelovježbe i još mnogo toga.

“Jedno od najboljih iskustava u mom životu”, odgovorio je osamnaestogodišnji Simbad, na upit što je Venedom za njega.

As a conclusion I will post my dialogue with the creator of the project, Ivan, very ambitious, intelligent and smart young man.

˝What is Venedom Ivan˝, I ask.
˝Venedom is a school of witchcraft and wierdry inspired by the amazing J. K. Rowling’s series. It was organized by a group of wonderful people with all sorts of interests˝, he said.

Kao zaključak članka donosim intevju sa začetnikom ideje ovog projekta, Ivanom koji je vrlo ambiciozna, inteligentna i pametna mlada osoba.

“Ivane, što je Venedom?”, upitala sam.
“Venedom je škola čarobnjaštva i vještaštva inspirirana nevjerojatnom serijom knjiga spisateljice J.K. Rowling. Organiziran je od grupe divnih ljudi svih mogućih interesa”, rekao je.

˝How this idea came in to your genius head Ivan? ˝
˝The wish to attend a magic school has been poking me in head since I was a kid. I was waiting for that letter from Hogwarts for ages but it never came,( upset), so I had to take the matter into my hands and make it˝. He added : ˝ I just wanted to give this opportunity to other people with the same infulfilled dreams˝.

“Otkud ti ova ideja u tvojoj genijalnoj glavi?”
“Želja mi je još od malena bila da pohađam školu magije. Čekao sam predugo na pismo iz Hogwartsa, ali nikako nije došlo (zvučeći uzrujano), pa sam tako morao sam uzeti stvari u svoje ruke i pokrenuti školu magije. Želio sam dati mogućnost drugim ljudima kojima se također taj san nije ostvario”.

˝What was the main purpose to make it? ˝
˝The main purpose was to make an entertaining and satisfying activity for all young people. Petrinja barely has any activity of this type, and this was a need I think˝.

“Koja je bila glavna svrha ove škole magije?”
“Pa glavna svrha bila je pokrenuti zabavnu i zadovoljavajuću aktivnost za sve mlade ljude. Petrinja jedva ima ikakvih aktivnosti ove vrste i ja sam mislio da je takvo nešto potrebno”.

˝What expectations do you have from this incredible project and what is your role in it? ˝
˝I hope it will become sustainable project and sincerely someone will replace me as a headmaster of Magic School in future. I micro-manage bits and bobs. Almost everything goes through me since I am the headmaster. I also make fun weekly challenges˝.

 

“Koja je tvoja uloga u svemu i kakva su ti očekivanja od ovog nevjerojatnog projekta?”
“Nadam se da će projekt postati održiv i iskreno se nadam da će me netko zamijeniti kao ravnatelja škole magije u budućnosti. Moja je uloga bila upravljanje svim sitnicama. Skoro sve što se događa mora imati moje odobrenje, jer sam ja ravnatelj. Također mi je zadatak izmišljati zabavne tjedne izazove”.

Venedom is taking part in community center udruga IKS, which gives big opportunities to young people to prove their knowledge’s, to learn a lot of new things, to make better their language skills, to travel, to be open minded and tolerant. Volunteers from different countries are helping to reach this goals, and of course reaching their own goals.

Venedom se održava u Građanskom centru udruge IKS  koja mladima daje veliku šansu za pokazivanjem njihovih znanja, učenjem novih stvari, popravljanju jezičnih mogućnosti, putovanja te učenjem kako biti otvorena uma i tolerantan. Volonteri iz različitih zemalja pomažu u ostvarivanju ovih ciljeva, a uz to naravno i ostvarivanju rezultata njihovih projekata.

In my opinion udruga IKS is raising a new generation, and preparing young people and not only for grown up life. (This is another article).
Venedom is a big part of this project.

Po mom mišljenju udruga IKS odgaja novu generaciju i priprema mlade na život odraslih ljudi. (Što je tema za novi članak.)
Venedom je jedan jako veliki dio toga odgoja.

Ivan Genc, začetnik ideje i prvi ravnatelj Venedoma / Ivan Genc the creator and first headmaster of Venedom

 

I hope this article will attract more people to participate in Venedom.

Nadam se da će ovaj članak potaknuti još više ljudi na sudjelovanje u Venedomu.

 

Alina Davtyan